Pravne informacije | Prague Fertility Centre

Pravne informacije 

Tražite više informacija o radu klinike Prague Fertility Centre? Mi smo transparentni. Pogledajte godišnje izveštaje za protekle godine.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka za pacijente 

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka, i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EC (Opšta uredba o zaštiti podataka)

1. Rukovalac ličnim podacima


Prague Fertility Centre s.r.o., IČO: 289 56 095, sa sedištem u ulici Milady Horákové 386/63, 170 00 Prag 7, upisan u Trgovački registar koji vodi Opštinski sud u Pragu pod br. sp. C 1 55686 u svojstvu administratora. Možete ga kontaktirati na: info@​pragueivf.​cz. Naša klinika je imenovala službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci: Ing. Miroslav Eliáš, e‑mail: gdpr@​pragueivf.​cz.

2. Svrha(e) obrade ličnih podataka


Vaši lični podaci se obrađuju u sledeće svrhe

 • Izveštavanje o obuhvaćenim zdravstvenim uslugama
 • Uređenje neobuhvaćenih zdravstvenih usluga
 • Pružanje zdravstvenih informacija Vama i drugim ovlašćenim licima
 • Organizacija pružanja zdravstvenih usluga (sastanci pacijenata)
 • Vođenje evidencije o našim troškovima i prihodima, primljenim uplatama i finansijskom upravljanju u skladu sa poreskim i računovodstvenim propisima


3. Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Pravna osnova za obradu Vaših ličnih podataka navedenih u odeljku II je:

 • Poštovanje naše zakonske obaveze uključujući ali i ne ograničavajući se na Zakon br. 372/2011 Zbirke; (Zbirka zakona) o zdravstvenim uslugama i uslovima za pružanja tih usluga; Zakon br. 48/1997 Zbirke (Zbirka zakona) o javnom zdravstvenom osiguranju; Zakon br. 563/1991 Zbirke (Zbirka zakona), o računovodstvu; Zakon br. 586/1992 Zbirke (Zbirka zakona), o porezu na dohodak; Zakon br. 634/1992 o zaštiti potrošača)
 • Ispunjavanje obaveze iz ugovora o zdravstvenoj zaštiti u okviru kojeg Vam pružamo usluge zdravstvene zaštite (ovaj sporazum ne mora biti u pisanoj formi)


4. Primaoci ličnih podataka

U skladu sa važećim zakonima i propisima, primaoci Vaših ličnih podataka u posebnim slučajevima mogu biti, pored Vas i: pružalac zdravstvenih usluga, javni organi i lica ovlašćena da pregledaju medicinsku dokumentaciju u skladu sa članom 31., članom 32., članom 33. i članom 65. Zakona br. 372/2011 Zbirke (Zbirka zakona) o zdravstvenim uslugama i uslovima pružanja tih usluga. Osim za potrebe rukovaoca podacima, lični podaci mogu biti obrađeni i za gore navedene svrhe od strane obrađivača prema sporazumima o obradi ličnih podataka koji su zaključeni u skladu sa Opštim propisom o zaštiti podataka. Vaše lične podatke ne transferišemo u druge zemlje.

5. Period obrade ličnih podataka


Lični podaci sadržani u medicinskoj dokumentaciji se obrađuju za period koji je definisan Uredbom br. 98/2012 Zbirke (Zbirka zakona) o medicinskoj dokumentaciji. Lični podaci obrađeni u druge svrhe navedene u odjeljku III obrađuju se za period koji je određen zakonom ili za period u kojem ste naši pacijenti, a kasnije i za period od godinu dana nakon što više niste naš pacijent.

6. Prava subjekata čiji su podaci u pitanju


Prilikom obrade ličnih podataka imate sledeća prava u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka:

 • Pravo da od nas zatražite pristup Vašim ličnim podacima;
 • Pravo na ispravljanje Vaših ličnih podataka koje obrađujemo;
 • Pravo na ograničenje obrade podataka. Ograničenje obrade znači da moramo identifikovati Vaše lične podatke čija je obrada ograničena i da ne smemo nastaviti sa obradom za period trajanja ograničenja osim za svrhe pohranjivanja. Imate pravo na ograničenje obrade ako
  • Osporavate tačnost ličnih podataka i to za period koji nam je potreban da bismo bili u mogućnosti da proverimo tačnost ličnih podataka;
  • Obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju ličnih podataka i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe.
  • Više nam nisu potrebni Vaši lični podaci u svrhu obrade, ali su oni potrebni Vama za uspostavljanje, izvršenje ili odbrane tužbenih zah​te​va​.Vi ste uložili prigovor na obradu u skladu sa odeljkom VII dok ne proverite da li naši legitimni razlozi za procesiranje nadjačavaju Vaše interese ili prava i slobode;
  • Pravo na brisanje ličnih podataka. Pravo na brisanje ličnih podataka odnosi se samo na lične podatke koje osim za pružanje zdravstvenih usluga obrađujemo u druge svrhe. Nije nam dozvoljeno da brišemo podatke koje čuvamo o Vama u svrhu pružanja zdravstvenih usluga (npr. u medicinskoj dokumentaciji);
 • Pravo na prenosivost podataka. Možete zatražiti da Vam obezbedimo Vaše lične podatke radi njihovog transfera drugom rukovaocu ličnim podacima ili da Vaše lične podatke transferišemo drugom rukovaocu ličnim podacima. Međutim, ovo pravo imate samo u vezi sa podacima koje obrađujemo automatizovanim putem na osnovu Vašeg pristanka ili dogovora sa Vama. Međutim, podaci koje čuvamo o Vama u cilju pružanja zdravstvenih usluga (npr. u medicinskoj dokumentaciji) mogu biti pruženi samo Vama, a shodno zakonskim uslovima i drugom pružaocu zdravstvenih usluga ili javnom organu.
 • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom organu odnosno u situaciji kada smatrate da obrada ličnih podataka krši važeće zakone i propise o zaštiti ličnih podataka. Žalbu možete podneti nadzornom organu u mestu u kome se nalazite tj. tamo gde je adresa Vašeg prebivališta, na radnom mestu ili u mestu gde se navodna povreda zakona dogodila. Nadzorni organ u Češkoj Republici je Ured za zaštitu ličnih podataka (Original: Úřad pro ochranu osobnich udaju), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www​.uoou​.cz.


7. Pravo na prigovor na obradu


Ako Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa nekog drugog (pravne osnove su navedene u odeljku III), možete se usprotiviti takvoj obradi u bilo kom trenutku. Možete uložiti prigovor na našu adresu navedenu u odeljku l. Ako podnesete takav prigovor, mi ćemo imati pravo da nastavimo sa takvom obradom samo ako pružimo dokaze o relevantnim legitimnim osnovama za obradu koja nadilazi Vaše interese ili prava i slobode, kao i u slučaju kada je obrada podataka neophodna za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu tužbenih zahteva.


8. Obavezna obrada i obaveza davanja ličnih podataka

Obrada Vaših ličnih podataka u svrhu pružanja zdravstvenih usluga je zakonska obaveza. Nepružanje Vaših ličnih podataka može značiti da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo usluge zdravstvene zaštite što može dovesti do oštećenja Vašeg zdravlja ili do nastanka direktne opasnosti po život (član 41 (1) (d) Zakona br. 372/2011) (Zbirka zakona) o zdravstvenim uslugama i uslovima pružanja tih usluga). Obaveza davanja ličnih podataka pacijenta važi i za zakonskog staratelja ili staratelja pacijenta (član 41 (2) Zakona br. 372/2011 Zbirke (Zbirka zakona) o zdravstvenim uslugama i uslovima pružanja tih usluga).