Právní informace | Prague Fertility Centre

Právní informace 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Správce osobních údajů


Prague Fertility Centre s.r.o. (jméno a příjmení, nebo obchodní firma) 2 8956 095 (identifikační číslo — IČO) Sokolovská 304, 1 9000 Praha 9‑Vysočany, ČR (sídlo) (elektronická adresa) Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Ing. Miroslav Eliáš, e‑mail: gdpr@​pragueivf.​cz.


2. Účel/​y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám organizace
 • poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedeni evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je 

 • splnění naší zákonné povinnost (zejména zákon c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, zákon c. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon c. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazku ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základe smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou c 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete našim pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co našim pacientem přestanete být.


5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou c 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete našim pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co našim pacientem přestanete být.


6. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • jste vznesl/​a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www​.uoou​.cz.

7. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracováni námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků.8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Náš kodex chování pro nakládání s osobními údaji 

V Prague Fertility Centre jsme si vědomi dlouhodobého evropského trendu zvyšování ochrany osobních údajů fyzických osob, se kterým se v rámci svého compliance programu zcela ztotožňujeme. V PFC důrazně prosazujeme dodržování našich bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů a dbáme na jejich trvalé zdokonalování. Za účelem zkvalitnění bezpečnostních opatření jsme přijali i tento Kodex chování pro nakládání s osobními údaji:

Zavazujeme všechny 

– tento kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti.

Chráníme vše 

– tento kodex se vztahuje na veškeré osobní údaje fyzických osob, s kterými pracovníci v rámci svých činností nakládají, a to ať se jedná o klienty, pacienty, dodavatele, pracovníky, obchodní partnery, spřízněné osoby či jiné osoby.

Dodržujeme zákony 

– tento kodex doplňuje, rozvíjí, prohlubuje a případně specifikuje některé zákonné požadavky stanovené jak státem, tak evropskými institucemi. PFC vyžaduje od všech pracovníků dodržování veškerých zákonných pravidel, etických norem i morálních hodnot prezentovaných v rámci compliance programu společnosti.


Základní principy ochrany osobních údajů

Jsme transparentní 

– všem fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále též subjekty údajů“), poskytujeme jednoduchý přístup ke všem informacím o tomto zpracování, zejména kdo, co, v jakém rozsahu, a k jakému účelu data zpracovává, komu je případně předává a informujeme také o právech subjektů údajů s tím souvisejících.

Dbáme zákona 

– veškeré údaje, které od fyzických osob obdržíme, získáváme v souladu se zákonem, na základě zákonných titulů, kterými jsou:

 • souhlas – vždy dbáme, aby byl svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný,
 • plnění či uzavření smlouvy,
 • plnění zákonných požadavků,
 • oprávněný zájem – v takových případech vždy dbáme ochrany základních práv a svobod fyzických osob,
 • ochrana životně důležitých zájmů,
 • plnění zákonných povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pracovního lékařství, bezpečnosti ochrany zdraví při práci,
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Údaje pouze účelně 

Veškeré osobní údaje, které PFC i naši pracovníci sbírají, zpracováváme pouze na základě legitimního a jasně určeného účelu. Pomine-li účel zpracování osobních údajů, podnikneme veškeré nezbytné kroky k jejich zlikvidován

Rozsah JE důležitý 

– při zpracování dat vždy dbáme na to, abychom shromažďovali pouze ty údaje, které jsou nezbytné a pouze v minimálním rozsahu. Veškeré informace, které jsou nám poskytnuty dobrovolně nad rámec primárního účelu, zpracováváme na základě uděleného souhlasu, který může dotčený subjekt údajů kdykoli odvolat.

Cílíme na přesnost 

– dbáme na to, aby veškeré údaje, které shromažďujeme, byly vždy aktuální a přesné. Přesnost údajů průběžně kontrolujeme, při zjištění nepřesností podnikneme neprodleně veškeré přiměřené kroky s cílem tyto údaje změnit nebo případně vymazat. Námi zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu.

Bezpečnost je naše priorita 

– ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vždy dbáme, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněným osobám, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě nebo zničení.

Dbáme na práva subjektů údajů 

– dbáme na to, aby veškerá zákonná práva subjektů údajů byla plněna v rámci veškerých našich možností a schopností, bezodkladně a k plné spokojenosti všech, avšak vždy minimálně dle požadavků platných právních předpisů. Subjekty údajů informujeme o veškerých jejich právech na našich webových stránkách.


Co netolerujeme?

Netolerujeme jakékoli porušování právních předpisů nebo jednání pracovníků, které by bylo neetické, nemorální, protiprávní či jinak porušující, a vždy proaktivně přistupujeme k preventivnímu zabránění vzniku nežádoucích situací. V souvislosti s tímto naším přístupem v rámci ochrany osobních údajů netolerujeme, aby docházelo k porušování ochrany osobních údajů či jakémukoli upírání práv subjektů údajů. 


Zejména se zcela distancujeme od těchto porušujících jednání:

Automatický sběr dat 

– vždy se snažíme, aby všechny operace, které v rámci naší podnikatelské činnosti děláme, byly zcela transparentní, a aby subjekty údajů byly vždy informovány o skutečnostech souvisejících s jejich osobními údaji. Proto se důrazně vymezujeme proti sběru osobních údajů jakoukoli neoprávněnou automatizovanou formou, kdy subjekt údajů není informován, která data jsou o něm shromažďována, nebo kdy jsou tato data získávána protizákonně – např. hackerskými útoky, stalkováním, sledováním aktivity apod.

Spyware či jiné útoky 

– naše společnost zcela netoleruje užití jakýchkoli zakázaných či škodlivých programů, které mají za úkol:

 • převzetí kontroly nad zařízením subjektů údajů, které by mohlo mít za následek získání osobních údajů nelegálně,
 • deaktivaci nebo omezení fungování ochrany zařízení, které by mohlo mít za následek usnadnění přístupu k osobním údajům,
 • odinstalovaní nebo ovládání práv a přístupů k programům, kterým by mohlo dojít k poškození počítače nebo neoprávněnému získání přístupů do softwarů upravujícím osobní údaje

Neoprávněný sběr dat 

– důsledně dbáme na to, aby se neshromažďovaly nebo nezaznamenávaly osobní údaje, pro které není dán právní základ nebo u kterých není jasně specifikovaný účel. Stejně tak nezpracováváme data déle, než je nezbytně nutné a vždy údaje chráníme a neposkytujeme je nikomu jinému, než o kom byl subjekt údajů informován.

V případě, že se setkáte s porušením jakéhokoli pravidla uvedeného v tomto kodexu, či budete mít na takové porušení důvodné podezření, prosíme, informujte nás formou podání podnětu na naši kontaktní adresu, mail nebo telefon