Právní informace | Prague Fertility Centre

Právní informace 

Seznamte se s našimi závazky ochrany vašeho soukromí, s právy a povinnostmi pacientů a dalšími právními informacemi.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR


Naše společnost Prague Fertility Centre s.r.o., Sokolovská 304, 190 00 Praha 9 zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů


Ve společnosti působí Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Je to pan Ing. Miroslav Eliáš, TQ SYSTEM, s.r.o., mail: gdpr@​pragueivf.​cz. V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila nebo dalších informacích vztahujících se ke zpracování osobních údajů společností Prague Fertility Centre s.r.o.,. kontaktujte prosím Pověřence společnosti.


V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše následující práva:


1. Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům,


2. Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),


3. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:


 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti.


Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.


4. Máte právo na omezení zpracování.


 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

5. V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.


6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www​.uoou​.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.


Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování — stáhnete zde

Náš kodex chování pro nakládání s osobními údaji 

V Prague Fertility Centre jsme si vědomi dlouhodobého evropského trendu zvyšování ochrany osobních údajů fyzických osob, se kterým se v rámci svého compliance programu zcela ztotožňujeme. V PFC důrazně prosazujeme dodržování našich bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů a dbáme na jejich trvalé zdokonalování. Za účelem zkvalitnění bezpečnostních opatření jsme přijali i tento Kodex chování pro nakládání s osobními údaji:

Zavazujeme všechny 

– tento kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti.

Chráníme vše 

– tento kodex se vztahuje na veškeré osobní údaje fyzických osob, s kterými pracovníci v rámci svých činností nakládají, a to ať se jedná o klienty, pacienty, dodavatele, pracovníky, obchodní partnery, spřízněné osoby či jiné osoby.

Dodržujeme zákony 

– tento kodex doplňuje, rozvíjí, prohlubuje a případně specifikuje některé zákonné požadavky stanovené jak státem, tak evropskými institucemi. PFC vyžaduje od všech pracovníků dodržování veškerých zákonných pravidel, etických norem i morálních hodnot prezentovaných v rámci compliance programu společnosti.


Základní principy ochrany osobních údajů

Jsme transparentní 

– všem fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále též subjekty údajů“), poskytujeme jednoduchý přístup ke všem informacím o tomto zpracování, zejména kdo, co, v jakém rozsahu, a k jakému účelu data zpracovává, komu je případně předává a informujeme také o právech subjektů údajů s tím souvisejících.

Dbáme zákona 

– veškeré údaje, které od fyzických osob obdržíme, získáváme v souladu se zákonem, na základě zákonných titulů, kterými jsou:

 • souhlas – vždy dbáme, aby byl svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný,
 • plnění či uzavření smlouvy,
 • plnění zákonných požadavků,
 • oprávněný zájem – v takových případech vždy dbáme ochrany základních práv a svobod fyzických osob,
 • ochrana životně důležitých zájmů,
 • plnění zákonných povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pracovního lékařství, bezpečnosti ochrany zdraví při práci,
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Údaje pouze účelně 

Veškeré osobní údaje, které PFC i naši pracovníci sbírají, zpracováváme pouze na základě legitimního a jasně určeného účelu. Pomine-li účel zpracování osobních údajů, podnikneme veškeré nezbytné kroky k jejich zlikvidován

Rozsah JE důležitý 

– při zpracování dat vždy dbáme na to, abychom shromažďovali pouze ty údaje, které jsou nezbytné a pouze v minimálním rozsahu. Veškeré informace, které jsou nám poskytnuty dobrovolně nad rámec primárního účelu, zpracováváme na základě uděleného souhlasu, který může dotčený subjekt údajů kdykoli odvolat.

Cílíme na přesnost 

– dbáme na to, aby veškeré údaje, které shromažďujeme, byly vždy aktuální a přesné. Přesnost údajů průběžně kontrolujeme, při zjištění nepřesností podnikneme neprodleně veškeré přiměřené kroky s cílem tyto údaje změnit nebo případně vymazat. Námi zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu.

Bezpečnost je naše priorita 

– ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vždy dbáme, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněným osobám, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě nebo zničení.

Dbáme na práva subjektů údajů 

– dbáme na to, aby veškerá zákonná práva subjektů údajů byla plněna v rámci veškerých našich možností a schopností, bezodkladně a k plné spokojenosti všech, avšak vždy minimálně dle požadavků platných právních předpisů. Subjekty údajů informujeme o veškerých jejich právech na našich webových stránkách.


Co netolerujeme?

Netolerujeme jakékoli porušování právních předpisů nebo jednání pracovníků, které by bylo neetické, nemorální, protiprávní či jinak porušující, a vždy proaktivně přistupujeme k preventivnímu zabránění vzniku nežádoucích situací. V souvislosti s tímto naším přístupem v rámci ochrany osobních údajů netolerujeme, aby docházelo k porušování ochrany osobních údajů či jakémukoli upírání práv subjektů údajů. 


Zejména se zcela distancujeme od těchto porušujících jednání:

Automatický sběr dat 

– vždy se snažíme, aby všechny operace, které v rámci naší podnikatelské činnosti děláme, byly zcela transparentní, a aby subjekty údajů byly vždy informovány o skutečnostech souvisejících s jejich osobními údaji. Proto se důrazně vymezujeme proti sběru osobních údajů jakoukoli neoprávněnou automatizovanou formou, kdy subjekt údajů není informován, která data jsou o něm shromažďována, nebo kdy jsou tato data získávána protizákonně – např. hackerskými útoky, stalkováním, sledováním aktivity apod.

Spyware či jiné útoky 

– naše společnost zcela netoleruje užití jakýchkoli zakázaných či škodlivých programů, které mají za úkol:

 • převzetí kontroly nad zařízením subjektů údajů, které by mohlo mít za následek získání osobních údajů nelegálně,
 • deaktivaci nebo omezení fungování ochrany zařízení, které by mohlo mít za následek usnadnění přístupu k osobním údajům,
 • odinstalovaní nebo ovládání práv a přístupů k programům, kterým by mohlo dojít k poškození počítače nebo neoprávněnému získání přístupů do softwarů upravujícím osobní údaje

Neoprávněný sběr dat 

– důsledně dbáme na to, aby se neshromažďovaly nebo nezaznamenávaly osobní údaje, pro které není dán právní základ nebo u kterých není jasně specifikovaný účel. Stejně tak nezpracováváme data déle, než je nezbytně nutné a vždy údaje chráníme a neposkytujeme je nikomu jinému, než o kom byl subjekt údajů informován.

V případě, že se setkáte s porušením jakéhokoli pravidla uvedeného v tomto kodexu, či budete mít na takové porušení důvodné podezření, prosíme, informujte nás formou podání podnětu na naši kontaktní adresu, mail nebo telefon

Práva a povinnosti pacientů

Informace ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Práva pacientů

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, není-li zákonem stanoveno jinak.


Pacient má právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak,
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby,
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
 • na informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,
 • klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným službám, přičemž tyto musí být srozumitelně zodpovězeny,
 • právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě může být informace podána,
 • právo určit osoby, které mohou být/​nesmí být informovány o jeho zdravotním stavu,
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen,
 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, pokud je to v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb,
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice, a to v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,
 • vyslovit tzv. dříve vyslovené přání“, tj. pro případ, kdyby se pacient dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, může takový souhlas vyslovit předem,
 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou,
 • na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou,
 • na veškeré informace o svém zdravotním stavu,
 • získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu,
 • odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí,
 • na soukromí při ošetřování nebo léčbě,
 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené

Povinnosti pacientů a jiných osob


Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb,
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

  Tyto povinnosti náleží také zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je současně povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem.

Prokázání totožnosti osoby

Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.


Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. V případě, že pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

Postup podání stížnosti 

Vnitřní řád kliniky 

Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů