Informace pro zaměstnance | Prague Fertility Centre

Informace pro zaměstnance a partnery 

Záleží nám na tom, aby se naši zaměstnanci a partneři cítili v Prague Fertility Centre nejen dobře, ale také bezpečně. 

Rádi odpovíme na jakýkoliv dotaz

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 1712023 Sb., o ochraně oznamovatelů 

Společnost Prague Fertility Centre s.r.o. (dále jen PFC“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Kdo může oznámení podat?

Zaměstnanci, smluvní partneři, společníci a členové volených orgánů společnosti a další třetí osoby zainteresované na činnosti společnosti mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření z porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se společnosti zavázala dodržovat. Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování bude oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jakými způsoby lze oznámení učinit?

Webová platforma 

Webová platforma je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;

  • Oznámení skrze webovou platformu přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje nezávislá příslušná osoba;
  • Je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;
  • Je přístupná odkudkoli z webové nebo mobilní aplikace dostupné na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: 37wkz2gdlj
  • Umožňuje následnou komunikaci mezi společností a oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů), a to i když oznamovatel chce zůstat anonymní, což oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a
  • Obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení i následné komunikaci postupovat.

Telefonní linka

Oznámení lze provést i telefonicky na čísle: +420 255 707 021 nebo +420 234 726 509 v pracovní dny mezi 9hod až 15hod.

Osobní oznámení

Oznámení lze učinit i osobně u příslušných osob, tj. Ing. Iva Heilová, nebo Ing. Marka Štejnara; etika@​pragueivf.​cz

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Právních předpisech lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz ozna​mo​va​tel​.jus​ti​ce​.cz

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: 


a) datum přijetí oznámení; 

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; 

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; 

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.


Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.