Postup pro podání stížnosti | Prague Fertility Centre

Postup pro podání stížnosti 

Snahou a cílem všech pracovníků Prague Fertility Centre s.r.o. je spokojený pacient. Pokud však nejste spokojeni s poskytovanou zdravotní péčí nebo chcete upozornit na konkrétní nedostatky související se zdravotními službami, můžete podat stížnost.

Napište nám

Kdo může podat stížnost?

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta nebo jeho opatrovník
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav
 • osoba zmocněná pacientem při doložení písemné plné moci

Co musí stížnost obsahovat?

 • jméno a příjmení stěžovatele, kontaktní údaje, podpis
 • jméno, příjmení a adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele
 • plnou moc pacienta k vyřízení stížnosti stěžovatelem
 • dostatek informací nezbytných k jejímu vyřízení, včetně označení pracovníků a pracovišť, kterých se stížnost týká
 • Anonymní stížnost bereme v potaz jako případný podnět ke zlepšení zdravotní péče.

Jak stížnost podat?

 • osobně v pracovní době
 • telefonicky
 • elektronicky emailem na: info@​pragueivf.​cz
 • písemně poštou na adresu: Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, Czech Republic
 • přes datovou schránku: ybhxmch

Jak probíhá řešení stížnosti?

Stížnost se vyřizuje ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení poskytovateli zdravotní péče. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení doby na vyřízení stížnosti máte právo být informováni.

Šetříme všechny podané stížnosti. Avšak stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní, což znamená, že stěžovatel neobdrží o výsledku šetření písemnou informaci.

Pokud nesouhlasíte s vyřízením své stížnosti, můžete podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který našemu zdravotnickému zařízení udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, to je Krajskému úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází.

Způsob přijímání a vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách.

Stěžovatel má možnost podat stížnost i podle jiných právních předpisů.