Vnitřní řád kliniky | Prague Fertility Centre

Vnitřní řád zdravotnického zařízení zpracovaný v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, za účelem řádného chodu zdravotnického zařízení jednodenní péče a k seznámení pacienta s jeho právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb v Prague Fertility Centre s.r.o.


Poskytování zdravotních služeb

Klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre, zabývající se komplexní diagnostikou a léčbou neplodnosti, poskytuje zdravotní služby léčby neplodnosti v plném rozsahu pacientům s doporučením k léčbě i bez něj. Léčbu metodami asistované reprodukce poskytuje na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, gynekologie a porodnictví.


Podmínky poskytování zdravotních služeb

dle zákona 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách


Umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně. Žádost o léčbu nesmí být starší než 6 měsíců.


Příjemkyní zárodečných buněk nesmí být osoba, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, nebo k rodičovské zodpovědnosti, a to i částečně.


Příjemkyní nesmí být rovněž osoba umístěná v policejní cele, ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.


Práva a povinnosti pacienta

Práva a povinnosti pacienta vyplývají ze zákona č. 372/2011 Sb. o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování. Podrobnější informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení.


Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotnického zařízení a také na našich webových stránkách.

Objednání na vyšetření

Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně, telefonicky, nebo emailem. V případě, že se pacient na sjednaný termín nemůže dostavit, dostatečně dopředu dohodnutý termín zruší, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Čekání na vyšetření

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je k dispozici od začátku do konce ordinační doby. Během čekání mohou pacienti a jejich doprovod používat zařízení čekárny a WC. Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. Zdravotnické zařízení neručí za věci odložené v čekárně. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit a používat elektronické cigarety.


Pořadí vyšetření

Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednaní. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v pořadí příchodu. V odůvodněném případě má lékař právo výše uvedená kritéria pořadí ošetření pacientů změnit.


Průběh vyšetření

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem. Seznam informovaných souhlasů je k dispozici u koordinátorky IVF a na webových stránkách.

Jednodenní péče

Při příchodu k výkonu na zákrokovém sálku předloží pacient průkaz totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny. Před výkonem je provedena kontrola informovaných souhlasů, kontrola požadovaných výsledků vyšetření.


Před vstupem do vyčleněných prostor si klient uloží věci do uzamykatelných skříněk. Cenné věci jako šperky, větší obnos peněz, platební karty, mobilní telefony doporučujeme nechat doma. Za případnou ztrátu zdravotnické zařízení neručí.


Během pobytu klient nesmí užívat žádná léčiva, o kterých není informován lékař. Jakékoliv potíže nebo změny zdravotního stavu musí klient neprodleně hlásit zdravotní sestře nebo lékaři. Opustit lůžko může pacient vždy jen se souhlasem lékaře.


Pokud podstoupil pacient výkon v anestezii, opouští zdravotnické zařízení vždy v doprovodu jiné osoby.

Léčebný režim

Informace o svém zdravotním stavu a potřebných léčebných postupech získá pacient od lékaře. Pacient má nárok na poskytnutí úplných, srozumitelných a vyčerpávajících informací. Z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze pacientovi případně těm osobám, které písemně uvede v informovaném souhlasu s poskytováním zdravotní péče. Informace o zdravotním stavu nelze podávat telefonicky. Telefonicky budou sděleny pouze organizační informace.

Úhrada služeb

Výkony prováděná v našem zdravotnickém zařízení jsou hrazeny u pojištěných pacientů z veřejného zdravotního pojištění. Nadstandardní péči a vyšetření, které nehradí zdravotní pojišťovna, hradí pacient dle platného ceníku. Ceník těchto výkonů je k dispozici i koordinátorek IVF a na webových stránkách.

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace klienta vedená lékařem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze lékař (případně jiný zdravotní pracovník), klient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Klient má právo si zažádat o výpis ze své zdravotní dokumentace. Výpis ze zdravotní dokumentace je zpoplatněn dle platného ceníku.

Stížnosti, podněty a pochvaly

Názory a zkušenosti klientů jsou pro nás velmi cenným zdrojem informací. Můžete se na nás obracet s podněty a připomínkami kladnými, stejně tak zápornými, a to osobně nebo písemně. Pro možnost vyjádření se k Vašemu podnětu, prosím uvádějte kontakt pro odpověď.


Postup pro podání stížností naleznete na našich webových stránkách.

Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem zdravotnického zařízení.